Liên kết

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của TTCP
Ngày cập nhật 29/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2), ngày 12 tháng 01 năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018; Để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng về nhà ở trong năm 2018, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Huế, thị xã, các huyện một số nội dung sau:

- Tập trung triển khai thực hiện cho những hộ đã được phân bổ kinh phí  theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh: Phân bổ theo đúng đối tượng đã phê duyệt (số hộ còn lại trong danh sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh) và hoàn thành việc xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa trong năm 2018.

- UBND thành phố, thị xã, các huyện triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo các nội dung tại Công văn số 42/SXD-QLN&TTBĐS ngày 08/01/2018 của Sở Xây dựng về việc rà soát số hộ gia đình được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

- Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố, thị xã và các huyện định kỳ hàng tháng báo cáo danh sách các hộ thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 20 hàng tháng theo Phụ lục kèm theo Công văn.

Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố, thị xã, các huyện triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.654
Truy cập hiện tại 311 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông