Liên kết

 

V/v đôn đốc triển khai thực hiện việc rà soát đơn giản hóa TTHC, đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về CCHC của Sở năm 2018
Ngày cập nhật 14/03/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1495/UBND-CCHC ngày 09 tháng 3 năm 2018 về việc đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về CCHC và Kế hoạch số 3025/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018; Công văn số 2672/SXD-VP ngày 30/11/2017 về đề xuất , lựa chọn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cần rà soát, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác CCHC tại đơn vị theo tinh thần của Công văn số 1495/UBND-KNNV ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng mình,  khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3025/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018; Công văn số 2672/SXD-VP ngày 30/11/2017 về đề xuất, lựa chọn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cần rà soát, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung năm 2018 theo đúng tiến độ quy định.

- Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về công tác cải cách hành chính (CCHC) liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, nhằm đơn giản hóa TTHC với yêu cầu:  Bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp; sửa đổi, bổ sung các TTHC; đơn giản hóa về thành phần hồ sơ; giảm vòng quay của các hồ sơ, giảm thời gian giải quyết TTHC; cải tiến về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, thực hiện liên thông; phân cấp việc giải quyết TTHC; áp dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế, nhằm giải quyết công việc nhanh chóng, tạo thuận lợi, cắt giảm tối đa chi phí, nhưng vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý của nhà nước trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Nhận được công văn này đề nghị các phòng chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5) và năm (trước ngày 20/11) báo cáo về Văn phòng Sở kết quả thực hiện và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về công tác CCHC liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh công bố và xem xét công nhận sáng kiến đối với công tác CCHC của đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.647
Truy cập hiện tại 308 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông