Liên kết

 

Về việc mua, bán căn hộ dự án nhà ở xã hội
Ngày cập nhật 02/05/2019

Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; qua phản ảnh của một số khách hàng hiện nay một số khách hàng đã mua, bán căn hộ nhà ở dự án nhà ở xã hội nhưng mua bán trao tay với giá bán cao hơn giá bán công bố của Công ty. Vì vậy để đảm bảo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên một số nội dung như sau:

1. Đối với giá bán, cho thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội: Trong trường hợp tổng mức đầu tư thay đổi, thay đổi phương án giá bán hoặc Chủ đầu tư điều chỉnh tăng giá bán; đề nghị Chủ đầu tư dự án xây dựng phương án giá bán điều chỉnh theo đúng các quy định tại Điều 21, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Điều 6, Điều 7, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng để thẩm định trước khi ban hành giá bán và ký hợp đồng với khách hàng.

2. Số lượng căn hộ bán cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49, Luật Nhà ở 2014: đề nghị Chủ đầu tư dự án xây dựng phương án kinh doanh cụ thể của dự án và phải đảm bảo tổng số căn hộ bán cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (60% diện tích sàn nhà ở của dự án); tổng số căn hộ bán theo giá kinh doanh thương mại (20% diện tích sàn nhà ở của dự án); tổng số căn hộ cho thuê theo quy định (20% diện tích sàn nhà ở của dự án) theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

3. Đối với việc mua bán căn hộ nhà ở xã hội:

- Đối với các đối tượng đã đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội; đề nghị Công ty thông báo cho các đối tượng này được biết quy định việc bán lại, thế chấp hoặc cho thuê theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

- Đối với các đối tượng có nhu cầu bán lại căn hộ nhà ở xã hội trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội; đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân” và Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội đã được mua, thuê mua theo quy định tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì trong đơn đăng ký mua nhà của người mua lại phải được Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội”.

Trường hợp phát hiện việc mua, bán căn hộ không đúng quy định nêu trên, đề nghị chủ đầu tư phản ảnh về Sở Xây dựng (thông qua Thanh tra Xây dựng) để thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.742
Truy cập hiện tại 319 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông