Liên kết

 

Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019
Ngày cập nhật 03/01/2019

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có nhu cầu cấp CCHN đăng ký danh sách, nộp Đơn đăng ký dự thi sát hạch về Bộ phận Một cửa, Sở Xây dựng, địa chỉ 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế để thực hiện việc thi sát hạch cấp CCHN theo các quy định hiện hành.

1. Cá nhân nộp hồ sơ thi sát hạch bao gồm Đơn theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Đề nghị các cá nhân nghiên cứu điều kiện cấp chứng chỉ tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng để đăng ký thi sát hạchphù hợp, tránh tình trạng thi xong nhưng không cấp được chứng chỉ hành nghề. Các cá nhân tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm; Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://ww.xaydung.gov.vn và của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật.

Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Thời gian tổ chức thi sát hạch: dự kiến ngày 19/01/2019 năm 2018 tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (số 06 Lê Lợi, thành phố Huế). Trường hợp có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

4. Cá nhân đăng ký dự thi đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin theo Phụ lục đính kèm Văn bản này; Tệp tin Excel thông tin đề nghị gửi vào địa chỉ email tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn. (Lưu ý: Trong file mẫu danh sách đăng ký sát hạch có cung cấp 16 môn thi sát hạch cấp mới và 05 môn thi sát hạch cấp chuyển đổi).

5. Thời gian nhận hồ sơ thi sát hạch kể từ ngày 04/01/2019 đến ngày 14/01/2019. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ kết thúc nhận hồ sơ thi sát hạch.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản...
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn...
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm...
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 55 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông