Liên kết

 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 04/01/2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Sở Xây dựng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở  6 tháng đầu năm 2019 tại Phòng tiếp công dân Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

NGÀY TIẾP NGƯỜI TIẾP ĐỊA ĐIỂM
04/01/2019
(Thứ sáu)
Đ/c Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)
01/02/2019
(Thứ sáu)
Đ/c Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)
01/3/2019
(Thứ sáu)
Đ/c Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)
05/4/2019
(Thứ sáu)
Đ/c Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)
03/5/2019
(Thứ sáu)
Đ/c Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)
07/6/2019
(Thứ sáu)
Đ/c Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm qui định của pháp luật về tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng ban hành k