Liên kết

 

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Ngày cập nhật 04/04/2019

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1757/UBND-CCHC ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai một số nhiệm vụ để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 209, Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung triển khai tốt và đúng thời hạn những nhiệm vụ được phân công tại các kế hoạch đã được Sở ban hành, cụ thể: Kế hoạch số 3276/KH-SXD ngày 28/12/2018 về cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 113/KH-SXD ngày 17/01/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 115/KH-SXD ngày 17/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Kế hoạch số 117/KH-SXD ngày 17/01/2019 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 450/KH-SXD ngày 11/3/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Xây dựng năm 2019.

2. Thực hiện tham mưu công bố thủ tục hành chính, niên yết công khai thủ tục hành chính kịp thời theo đúng quy định. Tích cực tham mưu đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đề xuất việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành... nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

3. Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hạn ở mức thấp nhất, yêu cầu phải đảm bảo tối thiểu 95% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Văn phòng Sở thường xuyên rà soát để bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn, khả năng giao tiếp để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân doanh nghiệp.

5. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

6. Triển khai và ứng dụng có hiệu quả chữ ký số trong giải quyết công việc cơ quan. Triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, phần mềm dùng chung của tỉnh; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường mạng.

Nhận được thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc sở nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tình hình triển khai thực hiện của đơn vị. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Sở./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa...
Công trình trường học là loại hình công trình công cộng đông người sử dụng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Thiết kế, thi công trường học an toàn trong quá trình khai thác vận hành là...
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh...
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 54 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông