Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - ĐTM An Vân Dương
Ngày cập nhật 09/07/2020

Dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nguyên trước đây UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị làm Bên mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Trên cơ sở Hồ sơ mời thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 và Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 23/6/2020, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị (Bên mời thầu) đã có Thư mời thầu số 474/TB-BQLKV-TCG ngày 15/4/2020 và Thông báo về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu số 840/TB-BQLKV ngày 23/6/2020 gửi đến các Nhà đầu tư trong danh sách ngắn. Theo đó, thời gian đóng thầu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/7/2020.

Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Theo đó, Bên mời thầu đã được sửa đổi từ: “Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh thừa Thiên Huế” thành: “Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Căn cứ quy định Khoản 7, Điều 6, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; Hồ sơ mời thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/4/2020, Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 và phê duyệt sửa đổi tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 08/7/2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Bên mời thầu) kính thông báo đến các Nhà đầu tư các nội dung sau:

1. Sửa đổi tên Bên mời thầu là: từ “Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh thừa Thiên Huế” thành: “Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế” trong tất cả nội dung liên quan đến Bên mời thầu của HSMT đã được phê duyệt, cụ thể tại các khoản, mục sau: Trang bìa; CDNĐT 1.1, CDNĐT 3.2, CDNĐT 30.1, CDNĐT 42, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu và tại Khoản a. Điều 1, Phần 3. Dự thảo hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

2. Sửa đổi địa chỉ Bên mời thầu/địa điểm mở thầu theo Bên mời thầu: từ: “Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế” thành: Số 02, đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” tại các khoản, mục sau: CDNĐT 1.1, CDNĐT 30.1, CDNĐT 42, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

3. Sửa đổi số điện thoại/fax/email để liên hệ với Bên mời thầu theo Bên mời thầu được điều chỉnh tại mục 1 của Văn bản này từ: “- Số điện thoại: 0234-3833128 hoặc 0234-3817133, - Số fax: 0234-3822996, - Email: bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn thành: “- Số điện thoại: 0234-3822120, - Số fax: 0234-3820094, - Email: sxd@thuathienhue.gov.vn tại các khoản, mục sau: CDNĐT 1.1, CDNĐT 42, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

4. Sửa đổi bổ sung nội dung tại Khoản 2, Mục III, Phần 2: Yêu cầu về trách nhiệm của Nhà đầu tư và tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu từ: “- Nhà đầu tư phải hoàn trả chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư và được xác định trong tổng mức đầu tư dự án. Cụ thể:

+ Chi phí cho Bên mời thầu là Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế với số tiền là 227.354.600 đồng;

+ Chi phí cho Cơ quan thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế với số tiền là 80.242.800 đồng;

 + Chi phí thuê tư vấn xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) với số tiền là 33.000.000 đồng.”

Thành nội dung: “- Nhà đầu tư phải hoàn trả chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư và được xác định trong tổng mức đầu tư dự án. Cụ thể:

+ Chi phí cho Bên mời thầu với số tiền là 227.354.600 đồng;

+ Chi phí cho Cơ quan thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế với số tiền là 80.242.800 đồng;

+ Chi phí thuê tư vấn xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) với số tiền là 33.000.000 đồng.”

 

4. Gia hạn thời điểm đóng thầu cụ thể như sau:

Thời gian đóng thầu vào lúc 8 giờ 30, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Thời gian mở thầu vào lúc 9 giờ 30, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

5. Các nội dung khác: Các nội dung khác của Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 và Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

(Đính kèm Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bằng văn bản này, Bên mời thầu thông báo để các Nhà đầu tư được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 71 khách