Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 07/02/2022

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Địa điểm: Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Phạm vi ranh giới: Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị Phong Điền bao gồm toàn bộ ranh giới địa lý hành chính huyện Phong Điền; Ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị;

- Phía Đông Bắc giáp biển Đông;

- Phía Đông Nam giáp huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà;

- Phía Nam giáp huyện A Lưới.

4. Quy mô:

a) Quy mô dân số:

- Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng: 117.200 người;

- Dự báo dân số đến năm 2045 khoảng: 183.200 người.

b) Quy mô diện tích:

- Đến năm 2030, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 2.600ha, trong đó, diện tích đất dân dụng khoảng: 1.120ha;

- Đến năm 2045, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 4.500ha, trong đó, diện tích đất dân dụng khoảng: 1.370ha.

5. Tính chất:

- Là đô thị loại IV để hướng đến thành lập thị xã, là một trong những đô thị trọng tâm của đô thị Thừa Thiên Huế trong tương lai.

- Là trung tâm tổng hợp về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học-kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của khu vực phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Là đầu mối giao thông, giao lưu có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Mục tiêu:

- Cụ thể hoá Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị;

- Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; Làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng đề án công nhận Phong Điền là đô thị loại IV;

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác định hướng phát triển không gian toàn đô thị Phong Điền; xác định các chức năng đô thị; định hướng thành lập các phường xã của đô thị Phong Điền trong tương lai;

- Làm cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị mới.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch được phê duyệt, giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. UBND huyện Phong Điền, Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy hoạch theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

2. UBND huyện Phong Điền hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; đồng thời chuyển giao các bản vẽ quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế); Thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu GISHue theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan).

3. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh, thay đổi phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 62 khách