Tìm kiếm tin tức
Báo cáo tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng năm 2021; Kết quả thực hiện công tác ứng phó, phòng chống thiên tai trong lĩnh vực xây dựng năm 2021
Ngày cập nhật 03/11/2021

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” đối với các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng tại các đơn vị, địa phương hàng năm;

Căn cứ Kết quả về việc thực hiện công tác ứng phó, phòng chống thiên tai liên quan đến lĩnh vực xây dựng của các đơn vị, địa phương trong năm 2021,

Sở Xây dựng đề nghị quý Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp trực thuộc tỉnh thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ được nêu dưới đây:

1. Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 thuộc trách nhiệm quản lý của các đơn vị, địa phương, theo Biểu mẫu số 02, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng nói trên;

2. Báo cáo theo các Biểu mẫu tại Phụ lục I, Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng đối với năm 2021, cụ thể như sau:

a) Biểu số 01/BCĐP: Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn.

b) Biểu số 02/BCĐP: Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn.

c) Biểu số 03/BCĐP: Tổng số sự cố về công trình xây dựng.

d) Biểu số 04/BCĐP: Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

đ) Biểu số 05/BCĐP: Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác ứng phó, phòng chống thiên tai liên quan đến lĩnh vực xây dựng của các đơn vị, địa phương trong năm 2021.

Các Báo cáo gửi về Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế) trước ngày 24/11/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc xin liên lạc với ông Đặng Công Phúc, Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng theo địa chỉ email: dcphuc.sxd@thuathienhue.gov.vn hoặc số điện thoại: (0234)3818032.             

Các Biểu mẫu báo cáo nói trên được đăng tải đính kèm.

Sở Xây dựng kính đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 751 khách