Tìm kiếm tin tức
Triển khai một số nội dung liên quan đến Nhà ở xã hội
Ngày cập nhật 08/07/2019

Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và qua thông tin phản ảnh từ một số khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội; hiện nay một số khách hàng đã nhận căn hộ nhưng không ở hoặc cho thuê lại hoặc chuyển nhượng không đúng quy định. Vì vậy để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên một số nội dung như sau:

1. Thông báo, tuyên truyền cho các khách hàng đã mua căn hộ dự án nhà ở xã hội được biết các quy định về việc mua bán căn hộ nhà ở xã hội, cụ thể:

a) Đối với các đối tượng đã đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội; đề nghị Công ty thông báo cho các đối tượng này được biết quy định việc bán lại, thế chấp hoặc cho thuê theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

b) Đối với các đối tượng có nhu cầu bán lại căn hộ nhà ở xã hội trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội; đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân” và Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội đã được mua, thuê mua theo quy định tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì trong đơn đăng ký mua nhà của người mua lại phải được Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội”.

c) Trường hợp phát hiện việc mua, bán căn hộ không đúng quy định nêu trên, đề nghị chủ đầu tư phản ảnh về Sở Xây dựng (thông qua Thanh tra Xây dựng) để thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

2. Thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày  15/7/2019 để tổng hợp, theo dõi; cụ thể:

a) Tổng số căn hộ nhà ở xã hội Công ty đã bán………căn hộ; trong đó:

- Tổng số căn hộ đã bàn giao cho khách hàng:……..căn hộ;

- Tổng số căn hộ khách hàng đã bố trí vào ở:……..căn hộ;

- Tổng số căn hộ khách hàng chưa bố trí vào ở:……căn hộ;

- Tổng số căn hộ khách hàng cho thuê, chuyển nhượng không đúng quy định:……căn hộ.

b) Tổng số căn hộ nhà ở xã hội cho thuê………căn hộ; trong đó: (dự án nhà ở xã hội Chung cư Aranya, Chung cư Xuân phú báo cáo nội dung về tổng số căn hộ cho thuê (20% diện tích sàn nhà ở của dự án) theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ)

- Tổng số căn hộ đã bố trí vào ở:……..căn hộ;

- Tổng số căn hộ chưa bố trí vào ở:……căn hộ;

- Tổng số căn hộ khách hàng cho thuê lại không đúng quy định:……căn hộ.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 120 khách