Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 739/KH-SXD về Tổ chức đối thoại trực tiếp với tô chức, doanh nghiệp tháng 03 năm 2021 về thủ tục hành chính và giải quyêt thủ tục hành chính.
Ngày 18 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về  an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ quan, đơn vị) thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:
Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 4322/KH-SXD về Cải cách hành chính năm 2021 và Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển  Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021.
Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 4247/KH-SXD về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
Ngày 23 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành QUyết định số 2975/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 30 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 344 khách