Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 và Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 4322/KH-SXD về Cải cách hành chính năm 2021 và Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển  Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 và triển khai Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của sở, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

- Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);

- Đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối thuộc sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, kiểu mẫu;

- Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của sở năm 2021 thuộc nhóm 10 cơ quan dẫn đầu toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC;

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của sở năm 2021;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 2008:2015 trong CCHC; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và triển khai Chương trình Chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng;

- Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của sở.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 41 khách