Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch số 218/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021;

Sở Xây dựng đã trình  và được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh rút ngắn thời gian thực hiện trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở để phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính “Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP” rút ngắn từ 20 ngày làm việc xuống 14 ngày làm việc (tỷ lệ 30%);

2. Thụ tục hành chính “Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)”

- Đối với công trình cấp II và cấp II: rút ngắn từ không quá 30 ngày làm việc xuống 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tỷ lệ 16,67%);

- Đối với các công trình còn lại: rút ngắn không quá 20 ngày làm việc xuống không quán 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tỷ lệ 25%);

3. Thủ tục hành chính “Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP”

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

+ Nhóm B rút ngắn không quá 30 ngày làm việc xuống 25 ngày làm việc (tỷ lệ 16,67%)

+ Nhóm C rút ngắn không quá 20 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc (tỷ lệ 25%)

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh: không thay đổi../.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 45 khách