Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch hoạt động “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”
Ngày cập nhật 16/03/2021

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU  ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 13/3/2021 hoạt động “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”.

Quan điểm

a) Quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử thông qua việc nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ số 410/TB-VPCP ngày 29/12/2020 tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020;

b) Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, ưu tiên nguồn lực, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động;

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;  chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử tỉnh,...; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công.

Mục tiêu

a) Số lượng doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới tăng khoảng 7-10% so với năm 2020 và đạt khoảng 5.700 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2021.

b) Lao động trong doanh nghiệp đạt hơn 103.000 người, tăng khoảng 2% so với năm 2020.

c) Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 920 triệu USD, tăng trên 15% so với năm 2020.

d) Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2020.

đ) Khu vực doanh nghiệp đóng góp ngân sách trên 5.500 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2020.

e) Phát triển 10-15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 7-10 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện vào cuối quý II và quý IV năm 2021./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 55 khách