Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho tôi hỏi, căn cứ theo Thông tư 16/2019/TT-BXD Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhưng tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT) không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.
Các đơn vị tư vấn thẩm tra dự toán lấy chi phí thẩm tra mức tối thiểu sau thuế là 2.200.000 đồng. Nhưng kho bạc từ chối thanh toán và cho rằng Mức tối thiểu 2.000.000 triệu theo quy định của Thông tư 16/2019/TT-BXD này là đã bao gồm thuế rồi.
Vậy cho tôi hỏi, các đơn vị tư vấn thẩm tra dự toán áp dụng mức tối thiểu sau thuế là 2.200.000 đồng là đúng hay sai?
Người gửi: Trần Thị Thanh Xuân - (Ngày gửi: 03/11/2020)
Đáp:

 

Chào Bạn,

Qua nội dung hỏi của Bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo phần Ghi chú quy định tại Bảng số 2.17: Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng tại mục V. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng ban hành kèm theo Phụ lục số 2 - Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng:

“Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhưng tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT) không nhỏ hơn 2.000.000 đồng”

Như vậy, chi phí thẩm tra dự toán tối thiểu chưa bao gồm thuế GTGT là 2.000.000 đồng, đối với thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành về Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thân chào!

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 140 khách