Tìm kiếm tin tức
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đợt 01/2020
Ngày cập nhật 18/05/2020

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có nhu cầu cấp CCHN đăng ký danh sách, nộp Đơn đăng ký dự thi sát hạch về địa chỉ: Sở Xây dựng, số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế để thực hiện việc thi sát hạch cấp CCHN theo các quy định hiện hành.

1. Cá nhân nộp hồ sơ thi sát hạch bao gồm Đơn theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Đề nghị các cá nhân nghiên cứu điều kiện cấp chứng chỉ tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng để đăng ký thi sát hạch phù hợp, tránh tình trạng thi xong nhưng không cấp được chứng chỉ hành nghề. Các cá nhân tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm; Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://ww.xaydung.gov.vn và của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật.

Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2.1. Trường hợp cấp mới/cấp lại (chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/điều chỉnh/ bổ sung/nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

2.2. Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Chứng chỉ hành nghề còn hạn sử dụng):

Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Thời gian tổ chức thi sát hạch: dự kiến ngày 12/6/2020 tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (số 06 Lê Lợi, thành phố Huế). Trường hợp có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

4. Cá nhân đăng ký dự thi đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin theo Phụ lục đính kèm Văn bản này; Tệp tin Excel thông tin đề nghị gửi vào địa chỉ email nhkhiem.sxd@thuathienhue.gov.vn (Lưu ý: Trong file mẫu danh sách đăng ký sát hạch có cung cấp 16 môn thi sát hạch cấp mới và 05 môn thi sát hạch cấp chuyển đổi).

5. Thời gian nhận hồ sơ thi sát hạch kể từ ngày 18/5/2020 đến ngày 28/5/2020. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ kết thúc nhận hồ sơ thi sát hạch.

6. Thời gian nộp Lệ phí thi sát hạch từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020. Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Lệ phí thi sát hạch là 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi. Lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Kỳ sát hạch trên được áp dụng đối với các cá nhân đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí. Danh sách chính thức thi sát hạch sẽ được Sở Xây dựng đăng tải trên Website Sở Xây dựng sau khi kết thúc thời gian nộp lệ phí sát hạch.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Khiêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.493.601
Truy cập hiện tại 274 khách