Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế (05 TTHC) trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh; cụ thể:

TT

Tên TTHC
(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết

Địa điểm tiếp nhận/ thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

(2.002364 a)

 Thời điểm hoàn thành kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Đối với người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật PCTN phải hoàn thành việc kê khai chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

 - Đối với thời điểm hoàn thành việc kê khai phục vụ công tác cán bộ:

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật PCTN 2018 khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác phải hoàn thành kê khai chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật PCTN 2018 việc kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế)

Không

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (2.002364b)

+ Đối với phương thức kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai   hàng năm: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh thì phải tiến hành công khai Bản kê khai.
 

+ Đối với phương thức kê khai phục vụ công tác cán bộ: công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế)

Không

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập (2.002365)

Không quá 115 ngày (trong đó thời hạn xác minh là 45 ngày, trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày; thời hạn ban hành kết luận là 10 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày; thời hạn công khai kết luận là 05 ngày làm việc).

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế)

Không

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình (2.002366)

Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình là 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế)

Không

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình (2.002367)

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần. Thời gian gia hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế)

Không

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

 

Chi tiết liên quan có trong các tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 148 khách