Tìm kiếm tin tức
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Ngày cập nhật 27/05/2021

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1698/BXD-KHCN ngày 14/5/2021 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; theo đó, để có cơ sở tham gia góp ý, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu, góp ý dự thảo QCVN 02 nêu trên.

Hồ sơ dự thảo được đính kèm.

Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2021.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Mai Anh Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 134 khách