Tìm kiếm tin tức
V/v bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/06/2021

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 20/2021/CV-AP ngày 17/5/2021 của Công ty Cổ phần APECLAND Huế về việc xin xác nhận điều kiện được mở bán 182 căn nhà ở tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 21.26159/TTPVHCC-GTN ngày 17/5/2021 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án

- Tên dự án: Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là Dự án).

- Địa điểm dự án: Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần APECLAND Huế (sau đây viết tắt là Chủ đầu tư).

- Diện tích sử dụng đất: 34,71 ha, trong đó:

+ Giai đoạn 1: 11,6 ha.

+ Giai đoạn 2: 23,11 ha.

- Quy mô xây dựng công trình:

Theo Hợp đồng dự án số 01/2012/HDDA ngày 09/6/2012 đã được ký kết giữa Chủ đầu tư và Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh, dự án được phân kỳ đầu tư thành 02 đợt, trong đó:

+ Đợt 1: 48 tháng, bao gồm đầu tư hoàn thành 100% HTKT, 40% nhà ở thấp tầng và 10% nhà ở thương mại.

+ Đợt 2: 48 tháng, bao gồm đầu tư hoàn thành 60% nhà ở thấp tầng, 90% nhà ở thương mại và 100% nhà ở cao tầng.

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất

92 căn nhà trong số 182 căn nhà mà Chủ đầu tư xin mở bán đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2020 (đính kèm bản sao 92 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

3. Về hồ sơ dự án

Dự án đầu tư xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 26/9/2014 và điều chỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 26/02/2016.

4. Về thiết kế bản vẽ thi công

Ngày 26/12/2018, Chủ đầu tư đã có Quyết định số 48/QĐ-APH về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình: Mẫu nhà ở thấp tầng, giai đoạn 1 (11,6ha) thuộc Dự án.

5. Về giấy phép xây dựng của dự án

Ngày 25/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1574/SXD-QHKT về việc phúc đáp Tờ trình số 21/TTr-APH ngày 12/7/2018 của Chủ đầu tư về việc Giấy phép xây dựng Dự án, với nội dung như sau:

“Khu phức hợp Thủy Vân  giai đoạn 1, thuộc khu B - đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/02/2016, trong đó về quy hoạch sử dụng đất bao gồm: Đất công trình công cộng; Đất dịch vụ thương mại; Đất giáo dục; Đất ở; Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao; Đất giao thông – bãi đỗ xe.

Căn cứ điểm e, khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Do đó, Nhà ở thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân  giai đoạn 1, thuộc khu B - đô thị mới An Vân Dương có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nêu trên phải đảm bảo tuân thủ về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành.”

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đúng quy định nêu trên.

6. Giấy tờ về nghiệm thu

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công (lần 1) ngày 26/01/2019: Công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (11,6ha).

7. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư đã có Văn bản số 20/2021/CV-AP ngày 17/5/2021 về việc cam kết các căn hộ xin mở bán không thuộc trường hợp thế chấp.

8. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 11/5/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuân và Chủ đầu tư đã có hợp đồng cấp bảo lãnh số 01/2018/3844587/HĐCBL về việc áp dụng trong bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với Dự án.

9. Ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014; 92 căn nhà thuộc công trình: Mẫu nhà ở thấp tầng, giai đoạn 1 (11,6ha) (có danh sách cụ thể kèm theo Công văn này) của dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần APECLAND Huế làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

10. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần APECLAND Huế

a) Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

b) Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bão lãnh ngân hàng.

c) Trường hợp sau khi Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng Chủ đầu tư không bán mà thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp dự án hoặc toàn bộ nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án thì việc bán nhà ở (đủ điều kiện bán) đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện sau khi có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

d) Công bố công khai các thông tin chính sau đây của dự án theo Điều 6, Luật Kinh doanh bất động năm 2014: Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuân và Chủ đầu tư, văn bản cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có)...

đ) Thực hiện trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 11, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; Điều 32 và Điều 33, Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

e) Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để Công ty Cổ phần APECLAND Huế được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 148 khách