Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng
Ngày cập nhật 09/09/2021

Thực hiện Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7976/UBND-XD ngày 31/8/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên công trường xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh:

- Rà soát toàn bộ các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của hướng dẫn tới các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia thi công trên công trường đều được quán triệt nội dung của Hướng dẫn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng (theo Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021) đối với các công trường đang thi công trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai thi công trên công trường của các nhà thầu. Có biện pháp cứng rắn khi công trường không đảm bảo theo yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Quán triệt tới các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư (các dự án được giao làm chủ đầu tư) theo đúng quy định tại mục 4.2 của Hướng dẫn.

2. Các Chủ đầu tư, nhà thầu, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai, áp dụng “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

- Tổ chức, cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức hoạt động thi công xây dựng đảm bảo an toàn; chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước pháp luật đối với nhiệm vụ được phân công.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại mục 4.2 của Hướng dẫn, trong đó lưu ý việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường, phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên Ban chỉ đạo và công khai thông tin liên lạc của các thành viên;

- Các nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại mục 4.3 của Hướng dẫn; Người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại mục 4.4 của Hướng dẫn.

3. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sẽ phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và Hướng dẫn nêu trên tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo yêu cầu.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn./.

Tập tin đính kèm:
Mai Anh Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 391 khách