Tìm kiếm tin tức
Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/05/2020

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước khi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành thì không phải lựa chọn lại. Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung của quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan.

2. Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước và sau khi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành thì quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo nội dung của Quy định này.

Tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.703
Truy cập hiện tại 316 khách