Tìm kiếm tin tức
Về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ecogarden)
Ngày cập nhật 23/08/2022

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 30/2022/CV-COTANACAPITAL ngày 09/8/2022 của Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Cotana - Công ty Cổ phần tập đoàn Telin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital về việc xin xác nhận điều kiện được mở bán nhà ở giai đoạn 3 - DAHLIA, thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ecogarden); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 22.49979/TTPVHCC-GTN ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án

- Tên dự án: Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ecogarden), (sau đây viết tắt là Dự án).

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (trước đây là xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Cotana - Công ty Cổ phần tập đoàn Telin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (sau đây viết tắt là Chủ đầu tư).

+ Đại diện Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital.

- Diện tích sử dụng đất: 44.65 ha.

- Quy mô xây dựng công trình: Theo Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất số 01/2018/HĐDA ký ngày 06/6/2018 giữa Chủ đầu tư và Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế và các Phụ lục Hợp đồng đã ký giữa Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và Chủ đầu tư.

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định giao đất (đợt 1) cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 10/5/2021.

- 208 căn nhà ở giai đoạn 3 – DAHLIA thuộc dự án mà Chủ đầu tư xin mở bán đợt này thuộc diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Chủ đầu tư nêu trên.

3. Về hồ sơ dự án

- Quyết định số 08/2019/QĐ-DA ngày 26/4/2019 của Chủ đầu tư về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Quyết định số 78/2022/QĐ-COTANA CAPITAL ngày 26/7/2022 của Chủ đầu tư về việc phê duyệt Công trình Khu nhà ở giai đoạn 3 – DAHLIA thuộc dự án.

4. Về thiết kế bản vẽ thi công

Ngày 28/7/2022, Chủ đầu tư đã có Quyết định số 79/2022/QĐ-COTANA CAPITAL về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình Khu nhà ở giai đoạn 3 - DAHLIA thuộc dự án.

5. Về giấy phép xây dựng của dự án

Khoản 30, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 quy định: “...Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn giấy phép xây dựng...”

Các căn nhà xin mở bán đợt này đều có quy mô dưới 07 tầng, nên được miễn giấy phép xây dựng theo quy định nêu trên.

6. Giấy tờ về nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ

Văn bản số 691/SXD-CCGĐ ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công (lần 2) hạng mục Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1B, 2A, 2B, 3A thuộc dự án.

7. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

- Chủ đầu tư đã thế chấp toàn bộ quyền với tư cách là chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác dự án cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân (Ngân hàng). Do đó, ngày 19/7/2021, Chủ đầu tư đã có văn bản số 36/2021/CV-COTANA CAPITAL gửi Ngân hàng để đề nghị Ngân hàng xác nhận cho phép chủ đầu tư được mở bán các căn nhà, thửa đất đang thế chấp.

- Ngày 21/7/2021, Ngân hàng đã có văn bản số 354/CV-BIDV.PX gửi Chủ đầu tư để đồng ý cho Chủ đầu tư được mở bán các căn nhà, thửa đất thuộc Dự án đang thế chấp tại Ngân hàng theo Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số  03/2019/10780777/HĐTC ngày 20/12/2019.

8. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 31/3/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân và Chủ đầu tư đã ký Hợp đồng cấp bảo lãnh số 01/2022/10780777/HĐCBL.

9. Ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014; 208 căn nhà (có danh sách kèm theo), thuộc công trình Khu nhà ở giai đoạn 3 - DAHLIA của Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ecogarden) do Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Cotana - Công ty Cổ phần tập đoàn Telin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

10. Trách nhiệm của Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Cotana - Công ty Cổ phần tập đoàn Telin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

a) Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

b) Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bão lãnh ngân hàng.

c) Trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong trường hợp Chủ đầu tư chưa giải chấp thì phải có biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó.

d) Khắc phục các thiếu sót, tồn tại mà Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nêu tại các văn bản số 691/SXD-CCGĐ ngày 04/3/2022 và số 2708/SXD-QLXD ngày 25/7/2022.

đ) Công bố công khai các thông tin chính sau đây của dự án theo Điều 6, Luật Kinh doanh bất động năm 2014 và điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản: Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân và Chủ đầu tư, văn bản cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có)...

e) Thực hiện trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

g) Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Cotana - Công ty Cổ phần tập đoàn Telin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.448
Truy cập hiện tại 1.130 khách