Tìm kiếm tin tức

Quyết định số 1969/QĐ-SXD ngày 05/6/2024 của Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày cập nhật 17/06/2024

Quyết định số 1969/QĐ-SXD ngày 05/6/2024 của Sở Xây dựng  Về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 01 tổ chức theo Phụ lục đính kèm.

         Điều 2. Các tổ chức có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

         Điều 4. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, các tổ chức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.164.675
Truy cập hiện tại 43 khách