Tìm kiếm tin tức
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

1.Công tác quy hoạch và phát triển đô thị

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 06 đồ án quy hoạch, 08 nhiệm vụ quy hoạch; tổ chức báo cáo và lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân golf -  Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy; thẩm định, phê duyệt mẫu nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh, Thủy Dương giai đoạn 3; thỏa thuận mẫu kiến trúc nhà ở tại lô D24 thu đô thị mới Mỹ Thượng, xã Phú Thượng và Phú Mỹ, huyện Phú Vang; cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp II, công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh; triển khai tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp phép xây dựng; triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ/Cục Bản đồ, nghiên cứu, xây dựng tiến độ chi tiết để triển khai xây dựng Đề án ứng dụng GIS 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:

- Đối với Đề án Xây dựng giải pháp quản lý và khai thác quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế: đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 07/12/2017 về Kế hoạch triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị và đã triển khai thực hiện theo Kế hoạch được ban hành.

- Một số nhiệm vụ theo Kế hoạch đã hoàn thành: Rà soát đánh giá hiện trạng các đồ án quy hoạch xây dựng; Rà soát cơ sở dữ liệu địa chính trên nền GIS Huế; Ban hành Quy chuẩn cấu trúc, thông tin cơ sở dữ liệu GIS Quy hoạch; Ban hành Quy trình chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng từ CAD sang GIS; Đào tạo và tập huấn, ban hành Quy chuẩn cấu trúc, thông tin cơ sở dữ liệu Gis quy hoạch.

+ Các nhiệm vụ tiếp tục triển khai: Xây dựng quy định vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý không gian, kiến trúc đô thị; Quy trình cung cấp thông tin quy hoạch đô thị trên nền GIS Huế; Xây dựng công cụ quản lý và khai thác quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế; Xây dựng mô hình hệ thống thông tin quản lý không gian kiến trúc đô thị và mô hình không gian 3D phù hợp lên nền GIS Huế; Thực hiện công tác truyền thông.

- Đối với Đề án ứng dụng GIS 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận: đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ/Cục Bản đồ, Ban Điều hành triển khai Kế hoạch ứng dụng GIS Huế, Tổ giúp việc nghiên cứu, xây dựng tiến độ chi tiết để triển khai xây dựng Đề án. Dự kiến hoàn thiện Đề án, trình báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2018.

- Tồn tại, hạn chế: việc ứng dụng GIS 3D và GIS Huế trong quản lý quy hoạch xây dựng, không gian kiến trúc đô thị liên quan đến nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật và cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Ngoài ra, nguồn kinh phí thực hiện là rất lớn và nguồn nhân lực thực hiện đòi hỏi cần có chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch xây dựng và phải am hiểu về GIS. Do đó, việc triển khai xây dựng hoàn thiện các đề án cần có sự phối kết hợp chặt chẽ và ý kiến tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực liên quan.

- Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng gặp nhiều khó khăn, bất cập do một số đồ án chưa sát với thực tế, vướng giải phóng mặt bằng hay trong quá trình nghiên cứu đầu tư, một số nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng đầu tư và quy mô đầu tư của nhà đầu tư.

2. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật

a) Về quản lý chất thải rắn:

- Tiếp tục tham mưu triển khai duy trì các dự án ưu tiên trong khuôn khổ tài trợ của JICA theo QH CTR tỉnh TTH đến 2030 tầm nhìn đến 2050 đã được JICA chuyển giao cho các đơn vị, địa phương đã thí điểm.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát nội dung liên quan Bãi chôn lấp CTR Lộc Thủy mà nhân dân đã có kiến nghị về ô nhiễm môi trường; bãi chôn lấp hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh năm 2018- 2019.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập, thẩm định kinh phí định mức công tác xử lý lớp phủ BCL CTR trên địa bàn các huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đôn đốc UBND cấp huyện tổ chức lập đề án phân loại các đô thị loại V, trong năm 2018 (Phong An, La Sơn, Vinh Thanh).

- Tiếp tục thực hiện là đầu mối liên lạc của tỉnh Fukuoka-tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ kỹ thuật phương pháp chôn lấp bán hiếu khí- phương pháp Fukuoka đối với Bãi chôn lấp Hương Bình thuộc dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Về cấp nước:

- Đôn đốc thực hiện các dự án nối mạng cấp nước sạch các xã trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường hợp có kiến nghị của cử tri các huyện. Đôn đốc HUEWCO trong việc thực hiện quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, hỗ trợ thực hiện thi công các dự án cấp nước nguồn vốn ADB, giai đoạn 2011-2015 và hướng đến năm 2020.

c) Về thoát nước:

- Theo dõi, hỗ trợ thi công dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế (thoát nước), triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Phong Điền, giai đoạn 1 (công suất 4500m3/ngày đêm); dự án hệ thống nước thải khu phi thuế quan Chân Mây - Lăng Cô.

- Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Chủ đầu tư  đối với dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; tham mưu Ban Chỉ đạo dự án hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thi công dự án.

- Đang phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập, thẩm định kinh phí lập giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh.

d) Nghĩa trang:  Phối hợp với các nhà đầu tư trong việc giới thiệu, khảo sát địa điểm để lập dự án nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

đ) Chiếu sáng đô thị: Trình UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng một số loại hình công trình xây dựng các đô thị trên địa bàn.

e)  Về trạm  BTS:  Phối hợp Sở TTTT xem xét tham mưu địa điểm xây dựng một số công trình trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác quản lý xây dựng

a) Về thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng:

Trong năm 2018, đã nhận 93 hồ sơ gồm trình thẩm định dự án, thẩm định TKCS, thẩm định BCKTKT và thẩm định thiết kế và dự toán; tăng so với cùng kỳ 08 hồ sơ. Đã trả kết quả 76 hồ sơ, trong đó nguồn vốn nhà nước chiếm khoảng 70% và 30% là vốn khác.

Chất lượng công tác lập, thẩm tra dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, BVTC và dự toán do chủ đầu tư tổ chức thực hiện đã được nâng lên, tỷ lệ giảm trừ dự toán xây dựng công trình sau thẩm định đạt trung bình khoảng  5,8 %,  giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước 87,974 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Sở Xây dựng đã hoàn thiện các quy trình thực hiện công tác thẩm định, đã phối hợp tốt với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra để thực hiện tốt hơn công tác thẩm định các loại hồ sơ thiết kế xây dựng, nhờ vậy đã giảm được tỷ lệ số hồ sơ trễ hẹn.

b) Công tác cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân:

- Ước số liệu năm 2018, đã cấp 704 chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tăng so với cùng kỳ 484 chứng chỉ; cấp 100 chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức, tăng so với cùng kỳ 80 chứng chỉ.

c) Công tác xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng công trình, công bố giá vật liệu xây dựng:

- Thực hiện công bố Chỉ số giá xây dựng năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018. Đang dự thảo, trình công bố chỉ số giá 06 tháng cuối  năm 2018.

đ) Công tác quản lý vật liệu xây dựng:

- Tổng hợp tình hình sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

+ Tổng sản lượng xi măng sản xuất: 1.417.509 tấn;

+ Tổng sản lượng gạch bloc không nung các loại sản xuất: 32.745.540 viên;

+ Tổng sản lượng Gạch Tuynel các loại: 92.067.080 viên;

+ Tổng sản lượng gạch terrazzo: 410.550 viên;

+ Tổng sản lượng sản xuất đá xây dựng các loại: 1.292.970 m3;

+ Sản xuất bê tông thương phẩm: 186.400 m3;

- Về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung:

+ Về gạch nhẹ: Hiện nay có 2 nhà máy sản xuất gạch siêu nhẹ đã được đầu tư với tổng công suất khoảng 20.000.000 viên/năm. Tuy nhiên, hiện nay cả 2 nhà máy này ngừng hoạt động do không tiêu thụ được sản phẩm.

+ Về gạch bê tông cốt liệu: Hiện nay, có trên 15 đơn vị tham gia sản xuất gạch bê tông cốt liệu như: Công ty CP Gạch không nung Việt Nhật, Công ty CP Tân Thịnh, Công ty CP Long Thọ, Công ty Chuyển giao KHCN, Công ty CP VLXD Tâm An TT Huế, DNTN Hiền Tấn HT, Cty TNHH XD TM 83, Cty CP Tân Bảo Thành,... và một số cơ sở sản xuất bờ lô. Tổng công suất khoảng 100 triệu viên/ năm.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2018 ước tính 7730 triệu đồng.

e) Về tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm VLXD:

Đã thực hiện công bố cho các sản phẩm sau, gồm: Xi măng PCB30, PCB40, PC40, PC50 gạch bê tông, đá ốp lát, cửa đi, cửa sổ bằng khung nhựa cứng uPVC, cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm.

g) Về công tác quản lý quy hoạch cát, sỏi:

* Rà soát và đánh giá Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:

      - Đã tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

4. Công tác quản lý chất lượng công trình

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở xây dựng:

+ Lập kế hoạch kiểm tra: 98 công trình.

+ Kiểm tra trong quá trình thi công: 89 lượt công trình.

+ Kiểm tra hoàn thành công trình: 30 công trình.

- Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của các đơn vị khác: 16 công trình.

- Hoàn thành Quy trình phối hợp kiểm tra nghiệm thu với kiểm tra PCCC; Quy trình phối hợp kiểm tra nghiệm thu với kiểm tra bảo vệ môi trường.

- Ban hành Hướng dẫn công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng; ban hành một số hướng dẫn khác liên quan đến quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động.

5. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh;

- Công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại để huy động nguồn lực xã hội, lựa chọn nhà đầu tư tham gia đăng ký đầu tư theo Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2018. Kiểm tra tiến độ thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh  liên quan đến dự án chung cư thương mại Tam Thai, Đào Tấn; kiểm tra và phối hợp kiểm tra các chung cư đồng thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai dự án do quỹ khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và các công tác triển khai trong Quý II, III năm 2018.

- Tham mưu giải quyết các trường hợp liên quan đến nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn tồn đọng.

    6. Công tác thanh, kiểm tra

a) Thanh tra:  Đã tiến hành thanh tra: dự án đầu tư xây dựng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư; dự án Chung cư Vicoland; dụ án đầu tư do UBND các xã Lộc Điền, Lộc Thủy và Vinh Hải thuộc huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư. Kiến nghị xử lý thu hồi: 34.413.000 đồng; kiến nghị giảm trừ: 33.677.000 đồng;  Đang tiến hành thanh tra việc cấp phép xây dựng tại UBND thành phố Huế; tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng; mua, bán nhà thuộc dự án Nhà ở xã hội tại Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland; so với cùng kỳ các cuộc thanh tra không tăng, không giảm.

b) Kiểm tra: - Thành lập Đoàn kiểm tra để thu thập thông tin và trực tiếp kiểm tra tình hình quyết toán đối với các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý; Kiểm tra dự án đầu tư: 06 dự án, tăng 04 dự án so với cùng kỳ.

- Đã phối hợp kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh gồm: 34  trường hợp, trong đó: 09 trường hợp do Sở Xây dựng cấp phép; 25 trường hợp do UBND thành phố Huế cấp phép. So với cùng kỳ, giảm 38 trường hợp.

- Đã kiểm tra 11 doanh nghiệp; 04 doanh nghiệp đề nghị hoãn kiểm tra; kiểm tra điều kiện năng lực 15 doanh nghiệp theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 342/TB-SXD ngày 26/02/2018; so với cùng kỳ tăng 07 đơn vị; xử phạt 20.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng An Việt do không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

7. Công tác cải cách hành chính

- Đã tiến hành rà soát 3 nhóm TTHC có liên quan, gồm:

+ Nhóm TTHC Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các dự án sử dụng vốn khác (quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP), qua rà soát đã rút ngắn thời gian thực hiện Đối với dự án nhóm B: Không quá 15 ngày (giảm 05 ngày) và đối với dự án nhóm C: không quá 12 ngày (giảm 03 ngày) được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 18/7/2018;

+ Nhóm TTHC về cấp giấy phép xây dựng (cấp mới; sửa chữa, cải tạo, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, di dời), giảm thời gian giải quyết TTHC về cấp giấy phép xây dựng từ 15 ngày xuống còn 12 ngày đối với trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công trình xây dựng; bãi bỏ phần nội dung yêu cầu của hồ sơ đối với công trình quảng cáo thuộc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới; đối với công trình tôn giáo thuộc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới, bãi bỏ thành phần hồ sơ là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo, được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 06/8/2018;

+ Nhóm TTHC thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng; thẩm định và phê duyệt QĐQL theo đồ án quy hoạch xây dựng; cấp Giấy phép quy hoạch, đã đề nghị bỏ căn cứ pháp lý của nhóm TTHC (trừ thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch và thủ tục thẩm định, phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng) như sau: thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 bằng Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

II. Góp ý hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

- Mục 4a về Phát triển đô thị trong dự thảo Kế hoạch có nêu: Hoàn thành đúng tiến độ quy hoạch xây dựng đô thị theo kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2017. Nâng cấp đô thị Vinh Thanh đạt tiêu chí đô thị loại V, nâng tổng số đô thị loại V lên 10 đô thị.”.

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau:

“Tập trung hoàn thành Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. Nâng cấp các đô thị mới: La Sơn, Phong An, Vinh Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Triển khai lập các đồ án quy hoạch đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh”.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã năm 2018./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 142 khách