Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, thời gian qua Sở Xây dựng đã có nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên thông qua các Hội nghị phổ biến pháp luật, ban hành các văn bản hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình.
Ngày 03 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về quy chế Quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 95/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020).
Đối với lĩnh vực Xây dựng có 14 văn bản, gồm:  
Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy họach về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 342 khách