Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Công văn số 2512/UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Lãnh đạo Sở có ý kiến như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành QCVN 16:2019/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/07/2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.
Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, thời gian qua Sở Xây dựng đã có nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên thông qua các Hội nghị phổ biến pháp luật, ban hành các văn bản hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình.
Ngày 03 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về quy chế Quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 95/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020).
Đối với lĩnh vực Xây dựng có 14 văn bản, gồm:  
Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 181 khách