Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-XD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.
Ngày 07/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 889/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
Ngày 25 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 13 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Công văn số 2512/UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Lãnh đạo Sở có ý kiến như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành QCVN 16:2019/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/07/2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.
Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, thời gian qua Sở Xây dựng đã có nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên thông qua các Hội nghị phổ biến pháp luật, ban hành các văn bản hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 336 khách