Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 08 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 25/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Quyết định số 610/QĐ-BXD  ngày 13/7/2022 về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021.
Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; và ngày 16/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể:
Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để thay thế Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 69/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 48 khách