Tìm kiếm tin tức
Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/08/2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định này quy định về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH), chất thải rắn công nghiệp thông thường (viết tắt là CTRCNTT), chất thải rắn xây dựng (viết tắt là CTRXD) và bùn thải (viết tắt là BT) trên địa bàn tỉnh.

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Theo Quy định, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước trong quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTR đối với CTRSH, CTRCNTT, CTRXD và BT trên địa bàn tỉnh, ngoại trừ địa bàn do Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp quản lý; được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công quản lý như sau:

1. Về quản lý CTRSH

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành để tham mưu xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức công bố quy hoạch chất thải rắn; kiểm tra, giám sát việc xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh và trạm trung chuyển theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định;

b) Hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý theo quy hoạch được phê duyệt; phương pháp lập, quản lý chi phí và phương pháp định giá dịch vụ xử lý;

c) Hướng dẫn thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý; suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý;

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu về CTRSH, quản lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý;

đ) Hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý;

e) Chủ trì tổ chức lập phương án giá dịch vụ xử lý CTRSH gửi Sở Tài chính chủ trì tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với cơ sở xử lý CTRSH được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Về quản lý CTRXD và BT

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý;

b) Hướng dẫn việc quản lý BT từ bể tự hoại (còn gọi là bể phốt, hầm cầu), BT từ hệ thống thoát nước đô thị.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý CTRXD trên địa bàn tỉnh;

đ) Tổng hợp danh sách các công trình sẽ phá dỡ, khởi công xây dựng (bao gồm công trình nhà ở phải có giấy phép xây dựng) trên địa bàn và danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD trên địa bàn tỉnh công bố trên website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý;

e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTRXD trên địa bàn tỉnh;

g) Phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý đối với các cơ sở xử lý CTRXD được đầu tư từ ngân sách nhà nước;

h) Báo cáo Bộ Xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý CTRXD định kỳ 01 lần/năm.

Các nội dung khác có trong tập tin đính kèm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 30 khách