Tìm kiếm tin tức
V/v phổ biến thực hiện Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ
Ngày cập nhật 24/03/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Trong thời gian chờ Thông tư và các văn bản hướng dẫn Nghị định ban hành; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1401/UBND-XD ngày 19/02/2021 về việc triển khai Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, Sở Xây dựng tạm thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, lưu ý một số nội dung sau:

1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. (Trong đó, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ)

2. Thẩm quyền kiểm tra:

a) Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và tại điểm e, điểm đ khoản này;

b) Sở Giao thông vận tải kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và tại điểm a, điểm đ khoản này;

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và tại điểm đ khoản này;

d) Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm đ khoản này;

đ) Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý;

e) Cơ quan được giao quản lý xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trên địa bàn hành chính của huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

3. Nội dung và trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình được thực hiện theo khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

4. Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. (Gồm danh mục liệt kê các tài liệu nêu tại Phụ lục VIB và các hồ sơ tài liệu quy định tại khoản 13, 14, 15 Phụ lục)

5. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

6. An toàn trong thi công xây dựng công trình:

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình (theo điểm h khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020); rà soát biện pháp bảo đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công trên công trường.

Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trong trường hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng.

7. Việc xử lý chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.154
Truy cập hiện tại 93 khách