Tìm kiếm tin tức
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày cập nhật 05/04/2021

Thực hiện Công văn số 2512/UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Lãnh đạo Sở có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến nội dung văn bản nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; Tiếp tục triển khai Công văn số 1006/SXD-VP ngày 22/3/2021 về việc đề nghị hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

2. Văn phòng Sở thực hiện đăng tải, tuyên truyền nội dung văn bản nêu trên lên Website của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn.

Nhận được Công văn này đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Tôn Nữ Quỳnh Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 135 khách