Tìm kiếm tin tức
Danh sách thông báo tiếp nhận công bố hợp quy
Ngày cập nhật 21/01/2015
DANH SÁCH THÔNG BÁO TIẾP NHẬN
BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
TT Sản phẩm Nội dung thông báo Đơn vị đăng ký Thông báo số Có giá trị đến ngày
1 2 3 4 5 6
1 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 30 Đồng Lâm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Số 62/TB-SXD ngày 19/01/2015 của Sở Xây dựng 24/12/2017
2 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 40 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Số 61/TB-SXD ngày 19/01/2015 của Sở Xây dựng 24/12/2017
3 Clanhke Xi măng Poóc lăng thương phẩm Cpc 50 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Số 60/TB-SXD ngày 19/01/2015 của Sở Xây dựng 24/12/2017
4 Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng uPVC. Nhãn hiệu: SKYDOOR. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16-2014/BXD theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng. Công ty cổ phần SKYDOOR Số 232/TB-SXD ngày 06/03/2015 của Sở Xây dựng 11/02/2018
5 Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng uPVC và Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại (Cửa đi và cửa sổ bằng khung nhôm). Nhãn hiệu: MAI ANH WINDOW. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16-2014/BXD theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng. Công ty TNHH Mai Anh Số 261/TB-SXD ngày 13/03/2015 của Sở Xây dựng 24/02/2018
6 Gạch Terrazzo, kiểu loại: Ngoại thất, loại 1; Kích thước: (300x300x28)mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Long Thọ Số 487/TB-SXD ngày 07/05/2015 của Sở Xây dựng 07/04/2018
7 Gạch Bê tông, kiểu loại: 03 lỗ M7,5: Kích thước: (90x190x390)mm, (100x190x390)mm, (150x190x390)mm; 04 lỗ M7,5: Kích thước: (190x190x390)mm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Long Thọ Số 486/TB-SXD ngày 07/05/2015 của Sở Xây dựng 07/04/2018
8 Cửa đi và cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC. Nhãn hiệu: ROYAL WINDOWS. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Hoàng Nhật Minh Số 575/TB-SXD ngày 25/05/2015 của Sở Xây dựng 12/05/2018
9 Gạch Bê tông, kiểu loại: 06 lỗ M7,5: Kích thước: (200x135x95)mm; Gạch đặc M10: Kích thước: (200x95x60)mm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Gạch không nung Việt Nhật Số 750/TB-SXD ngày 22/06/2015 của Sở Xây dựng 09/06/2018
10 Bê tông nhẹ - Bê tông bọt, khí không chưng áp BTB 900 - B 2,5 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Trường An Số 1159/TB-SXD ngày 24/8/2015 của Sở Xây dựng 19/7/2018
11 Kính phẳng tôi nhiệt.
Loại I: dày 12mm; 10mm;
Loại II: dày 5mm;
Nhãn hiệu: Locthoglass
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lộc Thọ Số 1362/TB-SXD ngày 16/9/2015 của Sở Xây dựng 20/8/2018
12 Kính phẳng tôi nhiệt.
Loại I: dày 8mm
Nhãn hiệu: Locthoglass
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lộc Thọ Số 1363/TB-SXD ngày 16/9/2015 của Sở Xây dựng 06/9/2018
13 Xi măng Poóc lăng PC40. Nhãn hiệu: ĐỒNG LÂM Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Số 1466/TB-SXD ngày 29/9/2015 của Sở Xây dựng 11/8/2018
14 Xi măng Poóc lăng PC50. Nhãn hiệu: ĐỒNG LÂM Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Số 1465/TB-SXD ngày 29/9/2015 của Sở Xây dựng 11/8/2018
15 Gạch Bê tông. Kiểu loại: Gạch đặc M7,5 (200x95x60)mm; 02 vách 02 lỗ M7,5 (90x190x390)mm; 03 vách 04 lỗ M7,5 (140x190x390)mm; 03 vách 04 lỗ M7,5 (190x190x390)mm; 03 vách 04 lỗ M7,5 (120x200x400)mm; Gạch Terrazzo: Ngoại thất (300x300x30)mm; (400x400x30)mm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Gạch không nung Việt Nhật Số 1872/TB-SXD ngày 30/10/2015 của Sở Xây dựng 09/6/2018
16 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC. Cửa sổ, cửa đi - Cửa kim loại (Nhôm).  Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP TM XD &DV Green House Số 1873/SXD-QLXD ngày 01/9/2016 của Sở Xây dựng  20/07/2019
17 Cửa đi-Cửa sắt (800x2200)mm; Cửa sổ-Cửa sắt (600x1200); Cửa đi tự động-Cửa Inox (800x2200); Cửa sổ-Cửa Inox (600x1200); Cửa đi-Cửa gỗ (800x2200); Cửa sổ-Cửa gỗ (600x1200) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP TM XD &DV Green House Số 111/SXD-QLXD ngày 19/1/2017 của Sở Xây dựng  20/07/2019
18 Sơn Alkyd; Sơn EPOXY; Sơn tường dạng nhũ tương (Sơn phủ nội thất, sơn phủ ngoại thất) Nhãn hiệu ROYAL. Bột bả tường gốc xi măng poocs lăng (Bột bả tường trong nhà, bột bả tường ngoài trời) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty TNHH Sơn Hoàng Gia Số 1946/TB-SXD ngày 04/11/2015 của Sở Xây dựng 06/9/2018
19 Gạch bê tông. Kiểu loại:
- Gạch rỗng R150/D200 (200x150x100)mm 2 lỗ M5,0
- Gạch rỗng R200/D200 (200x200x100)mm 2 lỗ M5,0
- Gạch rỗng R200/D300 (300x200x100)mm 3 lỗ M5,0
- Gạch rỗng R100/D200 (200x100x100)mm 2 lỗ M7,5
- Gạch rỗng R150/D200 (200x150x100)mm 2 lỗ M7,5
- Gạch rỗng R200/D200 (200x200x100)mm 2 lỗ M7,5
- Gạch rỗng R100/D300 (300x100x200)mm 3 lỗ M7,5
- Gạch rỗng R150/D300 (300x150x200)mm 3 lỗ M7,5
- Gạch rỗng R200/D300 (300x200x200)mm 3 lỗ M7,5
- Gạch đặc T60 (200x95x60)mm M7,5
- Gạch rỗng R100/D300 (300x100x200)mm 3 lỗ M10,0
- Gạch đặc T60 (200x95x60)mm M10,0
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP Kinh doanh Nhà TT Huế Số 37/TB-SXD ngày 13/01/2016 của Sở Xây dựng 13/8/2018
20 Cốt liệu lớn cho bê tông, Đá dăm (loại 5-20, 10-40, 20-70), mác 100, thuộc mỏ đá Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP VLXD Lộc Điền Số 58/TB-SXD ngày 18/01/2016 của Sở Xây dựng 14/9/2018
21 Gạch Bê tông. Kiểu loại: 02 lỗ M5,0: kích thước: (100x390x190)mm; 02 lỗ M7,5: kích thước: (140x390x190)mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ Huế Số 133/TB-SXD ngày 01/02/2016 của Sở Xây dựng 29/12/2018
22 Gạch Bê tông. Kiểu loại: 03 lỗ M7,5: kích thước: (100x200x400)mm, (200x200x400)mm, (60x100x200)mm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH XD TM 83 Số 418/TB-SXD ngày 23/03/2016 của Sở Xây dựng 04/02/2019
23 Cốt liệu nhỏ: cát đúc, cát tô, cát xây Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) DNTN Tuyết Liêm Số 419/TB-SXD ngày 23/03/2016 của Sở Xây dựng 09/03/2019
24 Đá xây dựng (loại: 0,5x1cm; 1x2cm; 2x4cm; 4x6cm; cấp phối: 2,5cm; 3,75cm) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng Số 420/TB-SXD ngày 23/03/2016 của Sở Xây dựng 21/01/2019
25 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 30 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Số 434/TB-SXD ngày 28/03/2016 của Sở Xây dựng 10/09/2018
26 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 40 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Số 432/TB-SXD ngày 28/03/2016 của Sở Xây dựng 10/09/2018
27 Xi măng Poóc lăng PC 40 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Số 436/TB-SXD ngày 28/03/2016 của Sở Xây dựng 10/09/2018
28 Clanhke Xi măng Poóc lăng thương phẩm Cpc 40 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Số 435/TB-SXD ngày 28/03/2016 của Sở Xây dựng 10/09/2018
29 Xi măng Poóc lăng bền sun phát PCsr 40 Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Số 433/TB-SXD ngày 28/03/2016 của Sở Xây dựng 10/09/2018
30 Gạch Terazo. Kiểu loại: 2 lớp, ngoại thất, loại 1, kích thước: (300x300)mm; (400x400)mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Tân Bảo Thành Số 500/TB-SXD ngày 04/04/2016 của Sở Xây dựng 25/03/2018
31 Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16-2014/BXD theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng. Công ty TNHH MTV Thanh Trúc Số 543/TB-SXD ngày 07/04/2016 của Sở Xây dựng 13/03/2019
32 Cốt liệu lớn (đá dăm). Kích cở: 0,5x1cm; 1x2cm; 2x4cm; 4x6cm; 0,5-4cm; 0,5-2cm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty TNHH COXANO Hương Thọ Số 582/TB-SXD ngày 12/04/2016 của Sở Xây dựng 15/09/2018
33 Xi măng Poóc lăng Hỗn hợp PCB30. Nhãn hiệu: Đầu Rồng Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Long Thọ Số 633/TB-SXD ngày 20/04/2016 của Sở Xây dựng 01/06/2018
34 Gạch Bê tông. Kiểu loại: 03 lỗ M7,5: kích thước: (100x200x400)mm, (150x200x400)mm; 04 lỗ M7,5: kích thước: (200x200x400)mm; 06 lỗ M7,5: kích thước: (100x150x200)mm; Gạch đặc: M7,5: kích thước: (60x100x200)mm, (90x200x290)mm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần Long Thọ Số 634/TB-SXD ngày 20/04/2016 của Sở Xây dựng 08/04/2018
35 Gạch Bê tông. Kiểu loại: 02 lỗ M7,5: kích thước: (190x190x390)mm, (90x190x390)mm; 02 lỗ M10: kích thước: (190x190x390)mm; 06 lỗ M7,5: kích thước: (95x140x195)mm; 06 lỗ M10: kích thước: (95x140x195)mm; Gạch đặc: M7,5: kích thước: (65x95x195)mm; Gạch đặc M10: kích thước: (65x95x195)mm. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Cty CP Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ Huế Số 715/TB-SXD ngày 28/04/2016 của Sở Xây dựng 29/12/2018
36 Gạch Bê tông. Kiểu loại: 06 lỗ M7,5: kích thước: (200x135x95)mm; Gạch đặc: M7,5: kích thước: (200x95x60)mm; Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) DNTN Hiền Tấn HT Số 782/TB-SXD ngày 09/05/2016 của Sở Xây dựng 05/04/2019
37 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC; Cử đi, cửa sổ - cửa kim loại (nhôm). Nhãn hiệu: LUCKY WINDOWS. Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh An Số 891/TB-SXD ngày 19/05/2016 của Sở Xây dựng 03/04/2019
38 Gạch Terrazzo, kiểu loại: Ngoại thất, loại 1; Kích thước: (300x300x30)mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế` Số 1772/SXD-QLXD ngày 25/08/2016 của Sở Xây dựng 18/08/2019
39 Tấm lợp Fibro xi măng Long Thọ (Tấm sóng amiăng xi măng: 1800x870x5.2 mm; 1500x870x5.2 mm; 1200x870x5.2 mm) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Long Thọ Số 1672/SXD-QLXD ngày 18-8-2016 của Sở Xây dựng 05/07/2019
40 Cốt liệu lớn: đá 1x2; 2x4 và 4x6 (Dmax 20, 40, 70) thuộc Mỏ đá Khe Đáy Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn Số 1272/TB-SXD ngày 04/7/2016 của Sở Xây dựng 11/05/2019
41 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng uPVC, nhãn hiệu KANI DOOR  Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Khang Ninh Số 1228/TB-SXD ngày 30/6/2016 của Sở Xây dựng 16/02/2019
42 Gạch Terrazzo, kiểu loại: Ngoại thất, loại 1; kích thước: 300x300x30 mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mậu Số 1044/TB-SXD ngày 09/6/2016 của Sở Xây dựng 09/05/2019
43 Gạch đặc đất sét nung (200x95x55; 170x80x50); Gạch rỗng đất sét nung 6 lỗ (200x135x95; 170x95x70) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Lộc An Số 1967/TB-SXD ngày 16/9/2016 của Sở Xây dựng 27/07/2019
44 Đá Xây dựng (Đá 0,5x1; 0,5x2; 0,5x4; 1x2; 1x4; 2x4; 4x6; Đá dăm cấp phối Dmax=3,75cm; Đá dăm cấp phối Dmax=2,5cm) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Khai thác đá số 1 Hương Trà Số 2125/TB-SXD ngày 04/10/2016 của Sở Xây dựng 10/04/2019
45 Gạch Terrazzo, kiểu loại: Ngoại thất, loại 1; kích thước: 300x300x30mm,400x400x30mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty TNHH Tân Bảo Thành Số 2204/TB-SXD ngày 12/10/2016 của Sở Xây dựng 12/09/2019
46 Gạch Terrazzo; kiểu loại: Gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp, loại 1; kích thước: 300x300x30mm Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Xây dựng Thành An Phát Số 2965/TB-SXD ngày 20/12/2016 của Sở Xây dựng 24/11/2019
47 Gạch bê tông (55x95x200; 95x195x295; 95x195x295; 95x195x395; 135x135x395) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng DQ Số 24/TB-SXD ngày 05/01/2017 của Sở Xây dựng 31/10/2019

 

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY ĐÃ HẾT HIỆN LỰC
TT Sản phẩm Nội dung thông báo Đơn vị đăng ký Thông báo số Có giá trị đến ngày
1 2 3 4 5 6
1 Xi măng Xây tô MC 25 Kim Đỉnh Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Số 91/TB-SXD ngày 23/01/2015 của Sở Xây dựng 21/01/2017

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị tiến hành lập thủ tục Công bố hợp quy theo quy định để đảm bảo lưu thông trên thị trường và đưa vào công trình sử dụng./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.848.494
Truy cập hiện tại 11 khách