Tìm kiếm tin tức
Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
Ngày cập nhật 01/03/2024

Qua theo dõi, kiểm tra, Sở Xây dựng nhận thấy hiện nay có một số chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện tốt việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây nước và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Quy định việc kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Không gửi thông báo khởi công công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp; thông báo khởi công chậm so với quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; báo cáo hoàn thành giai đoạn thi công chậm so với thực tế thi công tại hiện trường...

Để khắc phục thực trạng trên, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Các chủ đầu tư công trình xây dựng, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Công trình xây dựng phải được cơ nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình: Thực hiện theo khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

- Thẩm quyền kiểm tra: Thực hiện theo khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; điểm a, điểm b khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và Điều 4, Điều 5 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Thực hiện theo khoản 4 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

- Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Thực hiện theo khoản 5, khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

2. Ủy ban dân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp tại Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra để xử phạt theo quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh tổ chức kiểm tra và gửi thông báo các vi phạm về Thanh tra Sở Xây dựng để xử phạt theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

4. Kiến nghị Sở Tài chính, Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện không phê duyệt quyết toán công trình đối với các công trình không thực hiện công việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định.

5. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường không cấp giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất đối với các công trình không thực hiện công việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định.

6. Thanh tra Sở Xây dựng: Tổ chức thanh tra, kiểm tra để xử phạt theo quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.161.727
Truy cập hiện tại 1.074 khách