Liên kết

 

Thông tin tuyên truyền >> Hỗ trợ doanh nghiệp
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU  ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 13/3/2021 hoạt động “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”.
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về Hành động “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017”; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Tổ công tác hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2017 do Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy trong đó xác định năm 2017 là “Năm Doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính” và Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức tiếp, giải đáp và cùng Tổ chức, Doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 388 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông