Liên kết

 

Mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 24 tháng 06 năm 2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-SXD về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) thông báo mời thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cụ thể:
1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mô tả tóm tắt dự án:
2.1. Tên dự án: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
2.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
2.3. Giá gói thầu: 1.362.790.000 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).
2.4. Nội dung chính của gói thầu: quy định tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 01/7/2019.
8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 15/8/2019.
9. Mua HSMT: Mua trực tiếp;
10. Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: + 0234. 3822120; Số Fax: + 0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn.
11. Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 15/08/2019.
12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà thầu tư vấn nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cụ thể như sau:
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 739/KH-SXD về Tổ chức đối thoại trực tiếp với tô chức, doanh nghiệp tháng 03 năm 2021 về thủ tục hành chính và giải quyêt thủ tục hành chính.
Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, thời gian qua Sở Xây...
Ngày 18 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về  an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 343 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông