Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu OTT10, OTT29
Ngày cập nhật 29/06/2021

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1546/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu  (tỷ lệ 1/2000) Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế  đối với các khu đất có ký hiệu OTT10, OTT29.

1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất ký hiệu OTT10:

a) Phạm vi điều chỉnh: Khu đất có ký hiệu OTT10 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch có lộ giới 15,5m và Tỉnh lộ 01;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch có lộ giới 15,5m và khu vực ruộng lúa thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy;

- Phía Tây Nam giáp dự án Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2;

- Phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 15,5m và khu đất có ký hiệu OTT9 và DV1.

b) Quy mô diện tích: Khu đất điều chỉnh có diện tích khoảng 86.845m2.

c) Quy hoạch được duyệt: Theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu đất ký hiệu OTT10 có quy hoạch chức sử dụng đất là đất ở thấp tầng.

d) Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu đất có ký hiệu OTT10 với quy mô khoảng 86.845m2 từ đất ở thấp tầng thành đất giáo dục có ký hiệu TH12, với các thông số quy hoạch cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%;

- Tầng cao công trình: ≤ 05tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 10,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường.

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất ký hiệu OTT29:

a) Phạm vi điều chỉnh: Khu đất có ký hiệu OTT29 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch có lộ giới 15,5m và Khu dân cư chỉnh trang ký hiệu CTR5;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch có lộ giới 15,5m;

- Phía Tây giáp giáp đường quy hoạch có lộ giới 19,5m và khu đất ký hiệu OTT28;

- Phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 31,0m.

b) Quy mô diện tích: Khu đất điều chỉnh có diện tích khoảng 45.944m2.

c) Quy hoạch được duyệt: Theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu đất ký hiệu OTT29 có quy hoạch chức sử dụng đất là đất ở thấp tầng.

d) Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu đất có ký hiệu OTT29 với quy mô khoảng 45.944m2  từ đất ở thấp tầng thành đất giáo dục có ký hiệu TH13, với các thông số quy hoạch cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%;

- Tầng cao công trình: ≤05tầng;

- Hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 10,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.741.795
Truy cập hiện tại 353 khách