Tìm kiếm tin tức
V/v cung cấp thông tin, số liệu của các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nhắc lần 2)
Ngày cập nhật 18/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban chỉ đạo 182 Trung ương về việc xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020” và triển khai lập Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Xây dựng đã có văn bản số 1268/SXD-PTĐT&HTKT ngày 04/6/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/6/2019. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có 03 đơn vị (Thành phố Huế, Thị xã Hương Trà, UBND huyện Nam Đông) có báo cáo, tuy nhiên nội dung báo cáo chưa đảm bảo theo bảng biểu yêu cầu. Các đơn vị còn lại chưa có báo cáo dẫn đến chậm trễ công việc chung.

Để có cơ sở tổng hợp số liệu, đánh giá chất lượng các đô thị, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nâng cấp các đô thị trong thời gian tới, Sở Xây dựng kính đề nghị các địa phương cung cấp thông tin, số liệu bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 27/9/2019, đối với các nội dung:

1. UBND thành phố Huế, thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và các huyện đánh giá các tiêu chuẩn của 05 tiêu chí phân loại cho các đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, bao gồm các đô thị sau:

- Đô thị loại I: Thành phố Huế (nội dung này UBND thành phố Huế đã có báo cáo số 2769/UBND-XD ngày 23/7/2019).                                                                                                                                       

- Các đô thị loại IV: Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An mở rộng (nội dung này UBND thị xã Hương Trà đã có báo cáo số 1571/UBND-QLĐT ngày 20/6/2019).

- Các đô thị loại V: Thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang), Thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); Thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền); Thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc); Thị trấn A Lưới (huyện A Lưới); Thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông).

2. UBND thành phố Huế, thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và các huyện cung cấp các thông tin, số liệu các đô thị đối với các biểu mẫu theo các phụ lục sau:

-   Phụ lục 01: Các chỉ tiêu, số liệu đối với đô thị là thành phố, các thị xã.

-   Phụ lục 02: Các chỉ tiêu, số liệu đối với đô thị là thị trấn.

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: sxd@thuathienhue.gov.vn; Điện thoại: 0234. 3822120 (phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật – 111); Fax: 0234.3820094; hoặc đồng chí Ngô Quang Thinh, email công vụ: nqthinh.sxd@thuathienhue.gov.vn – điện thoại: 0914.162.355.

Nội dung biểu mẫu gửi kèm theo văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ: https://sxd.thuathienhue.gov.vn/

Sở Xây dựng mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Ngô Quang Thịnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.708
Truy cập hiện tại 314 khách